Algemene Voorwaarden Kabouterhockey

 

 

Algemene Voorwaarden Kabouterhockey

Deze algemene voorwaarden betreffen Kabouterhockey van HockeyWerkt.nl. HockeyWerkt.nl is eigendom van HockeyWerkt.nl BV., hierna te noemen HockeyWerkt. Voor de Algemene Voorwaarden van het HockeyWerkt Uitzendbureau zie de algemene voorwaarden hier.

 

HockeyWerkt gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u lezen in de privacyverklaring.

 

Privacyverklaring
HockeyWerkt biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

 

HockeyWerkt hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op HockeyWerkt rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Definities
Overeenkomst: het contract tussen HockeyWerkt en Deelnemer.
Dienst: een training bij het HW Kabouterhockey.
Deelnemer: de ouders van degene die deelneemt aan de dienst Kabouterhockey.

 

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HockeyWerkt
en een Deelnemer, waarop HockeyWerkt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2. Een offerte en oriënterende communicatie aangaande zijn vrijblijvend en verplichten Deelnemer tot niets.

 

1.3. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de
werkzaamheden. HockeyWerkt zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

1.4. Indien u gebruik maakt van een speciale aanbieding betekent het automatisch dat uw adres en mailgegevens
worden doorgezet naar diegene die de aanbieding verschaft.

 

1.5. Deze algemene voorwaarden maken te allen tijde deel uit van de Overeenkomst. Bepalingen of voorwaarden
gesteld door Deelnemer die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor HockeyWerkt alleen bindend indien en voor zover deze door HockeyWerkt uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2. Uitvoering van Overeenkomst

2.1. HockeyWerkt zal de Dienst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. HockeyWerkt heeft bij de uitvoering van haar Dienst een inspanningsverplichting maar
geen resultaatverplichting.

 

2.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft HockeyWerkt het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

2.3. Deelnemer is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige
en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Deelnemer er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan HockeyWerkt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan HockeyWerkt
worden verstrekt.

 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1. Alle door HockeyWerkt genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

3.2. HockeyWerkt maakt gebruik van een automatische incasso.

 

3.3. De betalingstermijn voor door Deelnemer verzonden facturen bedraagt 7 of 2 dagen na de factuurdatum.

 

3.4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de
wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door HockeyWerkt.

 

3.5. Bij een niet tijdige betaling is Deelnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,
gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

3.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Deelnemer wordt
gelegd, Deelnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 4. Klachten

4.1. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen drie
weken na de betaaldatum schriftelijk te worden voorgelegd aan HockeyWerkt. Ingediende klachten of bezwaren
schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

 

Artikel 5. Trainingstijden

5.1. HockeyWerkt behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s en dergelijke te
wijzigen.

5.2. Als Deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot de Dienst, vindt geen restitutie van de betaling plaats.

5.3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is HockeyWerkt gerechtigd geen Dienst aan te
bieden dan wel de aanvangstijden en/of aanbod aan te passen.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. HockeyWerkt aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel
blijkt.

 

6.2. HockeyWerkt is slechts aansprakelijk jegens Deelnemer (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Overeenkomst en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen
vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan HockeyWerkt
toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.

 

6.3. Iedere aansprakelijkheid van HockeyWerkt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van
gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, en
schade wegens door HockeyWerkt gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk
onderdeel van de Overeenkomst vormt.

 

6.4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd door HockeyWerkt krachtens de vorige artikelen zal worden
vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van HockeyWerkt ter
zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig
geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband
staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband
waarmee de schade is ontstaan door Deelnemer aan HockeyWerkt is betaald.

 

6.5. De aansprakelijkheid van HockeyWerkt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien Deelnemer HockeyWerkt onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke
stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HockeyWerkt ook na die
termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HockeyWerkt in staat is
adequaat te reageren.

 

6.6. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de
telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het
vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand,
overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Dienst redelijkerwijs niet van HockeyWerkt kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Dienst worden opgeschort, dan wel de Dienst
worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige
verplichting tot schadevergoeding over en weer.

 

Artikel 7: Geen doorgang Dienst

7.1 HockeyWerkt zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de Dienst om wat voor reden van haar zijde geen doorgang zou kunnen vinden. HockeyWerkt zal zich inspannen een passend alternatief aan te dragen op hetzelfde of een later tijdstip dan de Deelnemer wenst. Wanneer de Dienst eenmalig niet doorgaat, zal het op een later tijdstip worden ingehaald. Wanneer de Dienst viermaal niet doorgaat, zal het tweemaal worden ingehaald op een later tijdstip. Eventuele meerkosten voor de vervangende Dienst zijn voor rekening van HockeyWerkt. De Deelnemer kan HockeyWerkt nimmer aansprakelijk houden voor schade of gevolgschade met betrekking tot het niet doorgaan van de Dienst.

 

Artikel 8. Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst
8.1. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan HockeyWerkt nadat Deelnemer
hiervan op de hoogte is gesteld, Deelnemer uitsluiten van de verrichtingen waarvoor Deelnemer zich
ingeschreven heeft.

 

8.2. Deelnemer heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien de resultaten niet aan haar
verwachtingen voldoen. Deelnemer moet alvorens tot ontbinding over te gaan HockeyWerkt van haar
voornemen op de hoogte brengen. HockeyWerkt heeft dan nog de mogelijkheid om een poging te doen de
resultaten en verwachtingen nader tot elkaar te brengen. Wanneer dat niet tot het gewenste resultaat leidt kan
Deelnemer tot ontbinding overgaan. Deelnemer is bij ontbinding van de Overeenkomst wel verplicht om
vijfentwintig (25) euro administratiekosten aan HockeyWerkt te vergoeden, plus de al genoten trainingen.

 

8.3. Indien de voor de uitvoering van de verrichtingen benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft
HockeyWerkt het recht Deelnemer uit te sluitende uitvoering van de Dienst op te schorten totdat deze gegevens
wel zijn verstrekt.

 

8.4. Bij opschorting onder dit artikel is HockeyWerkt niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van
deze opschorting.

 

8.5. Indien uit door de Deelnemer na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de Dienst
redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de Dienst geeft dan zoals
vastgelegd in de offerte, is HockeyWerkt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in
rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Artikel 7.2 is dan van
overeenkomstige toepassing.

 

8.6. HockeyWerkt kan elke levering van Diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer
Deelnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van
betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van Deelnemer is ingediend, of indien Deelnemer
zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

 

Artikel 9. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
9.1. HockeyWerkt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, echter
niet zonder Deelnemer daarvan op de hoogte te brengen.

 

9.2. Indien Deelnemer een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe
algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 10. Publiceren beeldmateriaal van aangeboden diensten
10.1. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat HockeyWerkt beeldmateriaal (foto’s en video’s) mag maken van hun aangeboden diensten. Dit beeldmateriaal mag te allen tijde naar eigen inzicht worden gebruikt, verveelvoudigd en worden gepubliceerd voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Dit betreft ook het publiceren van beeldmateriaal op social media zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. HockeyWerkt is niet verplicht dit te melden aan de Deelnemer.

 

Artikel 11. Overige bepalingen
11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen HockeyWerkt en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

11.2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen
worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

 

11.3. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is HockeyWerkt niet gebonden aan door Deelnemer bij aanvaarding
aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte
punten afwijkt van de door HockeyWerkt aangeboden overeenkomst.

 

11.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt
van elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de
communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te
allen tijde bij Deelnemer.

 

11.5. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen
HockeyWerkt en Deelnemer ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens)
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt
gegeven.

 

11.6. Deelnemer dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres, zo spoedig
mogelijk door te geven aan HockeyWerkt.

 

11.7. De door HockeyWerkt ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek,
behoudens tegenbewijs te leveren door Deelnemer.

 

11.8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een
derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.