Algemene voorwaarden - HockeyWerkt SEVENS toernooi

Deze algemene voorwaarden betreft het HockeyWerkt SEVENS toernooi van HockeyWerkt.nl. HockeyWerkt.nl is eigendom van HockeyWerkt.nl BV hierna te noemen HockeyWerkt. Voor de algemene voorwaarden van het HockeyWerkt Uitzendbureau zie de algemene voorwaarden hier. 

 

 

HockeyWerkt gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u lezen in de privacyverklaring.

HockeyWerkt biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

HockeyWerkt hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op HockeyWerkt rust of wanneer u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. 

Dienst: het HockeyWerkt SEVENS toernooi. Deelnemer: het team dat deelneemt aan het HockeyWerkt SEVENS toernooi. 

1.1 HockeyWerkt zal de Dienst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren.

 

1.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft HockeyWerkt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 

1.3 Deelnemer is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Deelnemer er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HockeyWerkt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan HockeyWerkt worden verstrekt. 

2.1 Inschrijving voor Dienst is open voor alle hockeyteams die voldoen aan de door HockeyWerkt gestelde criteria. 

 

2.2 Deelname is definitief na ontvangst van de inschrijfgelden. 

 

2.3 Tijdens de Dienst kunnen foto’s en video-opnames worden gemaakt. Deelnemer stemt er mee in dat dit materiaal gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden van HockeyWerkt.

3.1 HockeyWerkt maakt gebruik van betalingsdienst Mollie. Deelnemer dient betaling te voltooien middels een betalingslink van Mollie.

 

3.2 De betalingstermijn van de betalingslink voor de Deelnemer bedraagt 7 dagen.

 

3.3 Als Deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot de Dienst, vindt geen restitutie van de betaling plaats.

4.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van HockeyWerkt ter bevordering van een goede uitvoering van de Dienst. Tevens dient de Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke HockeyWerkt nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op de accommodatie. 

4.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Dienst door HockeyWerkt in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan HockeyWerkt van (voortzetting van) het toernooi worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer. 

4.3 Deelnemer dient zich te houden aan de geldende hockeyregels en Fair Play principes. 

4.4 Respectvol gedrag naar medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en organisatoren is verplicht. Bij wangedrag kan diskwalificatie en verwijdering van het terrein volgen. 

5.1 Klachten over uitvoering van de Dienst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen drie weken na de betaaldatum schriftelijk te worden voorgelegd aan HockeyWerkt. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

6.1 HockeyWerkt behoudt zich het recht voor om tijden, plaats, programma en dergelijke te wijzigen. Deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 


6.2 Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is HockeyWerkt gerechtigd geen Dienst aan te bieden dan wel de aanvangstijden en/of aanbod aan te passen.

7.1 HockeyWerkt aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

7.2 HockeyWerkt sluit – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van HockeyWerkt – iedere aansprakelijkheid voor schade aan bagage en/of andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan HockeyWerkt, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit.

7.3 Deelname aan een Dienst van HockeyWerkt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van HockeyWerkt – is geheel voor eigen risico van Deelnemer. HockeyWerkt sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meest brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van de Dienst, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.

7.4 HockeyWerkt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waardoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van een (aansprakelijkheis)verzekering van derden die door HockeyWerkt bij de uitvoering van de Dienst zijn betrokken. 

7.5 Iedere aansprakelijkheid van HockeyWerkt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal en schade wegens door HockeyWerkt gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Dienst vormt. 

7.6 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van HockeyWerkt beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn (aansprakelijkheids)verzekering(en) aanspraak bestaat.

8.1 HockeyWerkt zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de Dienst om wat voor reden van haar zijnde geen doorgang zou kunnen vinden. Inschrijfgelden worden in dat geval gerestitueerd. De Deelnemer kan HockeyWerkt nimmer aansprakelijk houden voor schade of gevolgschade met betrekking tot het niet doorgaan van de Dienst.

 

8.2 Onder reden voor geen doorgang Dienst, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan Dienst. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 10 teams.

9.1 HockeyWerkt behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, echter niet zonder de Deelnemer daarvan op de hoogte te brengen.

10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen HockeyWerkt en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Dienst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s – Hertogenbosch.

 

10.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Deelnemer. 

 

10.4 Deelnemer dient relevante wijzigingen in zijn gegevens, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres, zo spoedig mogelijk door te geven aan HockeyWerkt.

 

10.5 De door HockeyWerkt ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Deelnemer.