Algemene voorwaarden - Kabouterhockey

Deze algemene voorwaarden betreffen Kabouterhockey van HockeyWerkt.nl. HockeyWerkt.nl is eigendom van HockeyWerkt.nl BV., hierna te noemen HockeyWerkt. Voor de Algemene Voorwaarden van het HockeyWerkt Uitzendbureau zie de algemene voorwaarden hier. 
 
HockeyWerkt gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u lezen in de privacyverklaring.

Privacyverklaring HockeyWerkt biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. 
 
HockeyWerkt hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op HockeyWerkt rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Overeenkomst: het contract tussen HockeyWerkt en Deelnemer. Dienst: een training bij het HW Kabouterhockey. Deelnemer: de ouders van degene die deelneemt aan de dienst Kabouterhockey.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HockeyWerkt en een Deelnemer, waarop HockeyWerkt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
1.2. Een offerte en oriënterende communicatie aangaande zijn vrijblijvend en verplichten Deelnemer tot niets. 
 
1.3. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. HockeyWerkt zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 
1.4. Indien u gebruik maakt van een speciale aanbieding betekent het automatisch dat uw adres en mailgegevens worden doorgezet naar diegene die de aanbieding verschaft. 
 
1.5. Deze algemene voorwaarden maken te allen tijde deel uit van de Overeenkomst. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Deelnemer die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor HockeyWerkt alleen bindend indien en voor zover deze door HockeyWerkt uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2.1. HockeyWerkt zal de Dienst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. HockeyWerkt heeft bij de uitvoering van haar Dienst een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting. 
 
2.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft HockeyWerkt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 
2.3. Deelnemer is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Deelnemer er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HockeyWerkt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan HockeyWerkt worden verstrekt. 

3.1. Alle door HockeyWerkt genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
 
3.2. HockeyWerkt maakt gebruik van betalingsdienst Mollie. Op aanvraag is het mogelijk de betaling te voltooien middels een betalingslink van Mollie. 
 
3.3. De betalingstermijn van de betalingslink voor de Deelnemer bedraagt 7 dagen. 
 
3.4. Indien een betalingslink niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door HockeyWerkt. 
 
 
3.5. Bij een niet tijdige betaling is Deelnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
 
3.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Deelnemer wordt gelegd, Deelnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

4.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van HockeyWerkt ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke HockeyWerkt nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst. 

 
4.2 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door HockeyWerkt in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan HockeyWerkt van (voortzetting van) het kabouterhockey worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.

5.1. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen drie weken na de betaaldatum schriftelijk te worden voorgelegd aan HockeyWerkt. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

6.1. HockeyWerkt behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s en dergelijke te wijzigen. 
 
6.2. Als Deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot de Dienst, vindt geen restitutie van de betaling plaats. 
 
6.3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is HockeyWerkt gerechtigd geen Dienst aan te bieden dan wel de aanvangstijden en/of aanbod aan te passen.

7.1. HockeyWerkt aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt. 
 

7.2. HockeyWerkt sluit – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van HockeyWerkt – iedere aansprakelijkheid voor schade aan bagage en/of andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan HockeyWerkt, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit. 

 

7.3. Deelname aan een Dienst van HockeyWerkt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van HockeyWerkt – is geheel voor eigen risico van Deelnemer. HockeyWerkt sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meest brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van de Dienst, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname. 

 

7.4. HockeyWerkt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van een (aansprakelijkheids)verzekering van derden die door HockeyWerkt bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

 
7.5. Iedere aansprakelijkheid van HockeyWerkt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, en schade wegens door HockeyWerkt gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. 

 
7.6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van HockeyWerkt beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn (aansprakelijkheid)verzekering(en) aanspraak bestaat. 

 
7.7 De aansprakelijkheid van HockeyWerkt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Deelnemer HockeyWerkt onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HockeyWerkt ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HockeyWerkt in staat is adequaat te reageren. 
 
7.8. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, pandemie, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Dienst redelijkerwijs niet van HockeyWerkt kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Dienst worden opgeschort, dan wel de Dienst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. 

8.1 HockeyWerkt zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de Dienst om wat voor reden van haar zijde geen doorgang zou kunnen vinden. HockeyWerkt zal zich inspannen een passend alternatief aan te dragen op hetzelfde of een later tijdstip dan de Deelnemer wenst. Wanneer de Dienst eenmalig niet doorgaat, zal het op een later tijdstip worden ingehaald. Wanneer de Dienst viermaal niet doorgaat, zal het tweemaal worden ingehaald op een later tijdstip. Eventuele meerkosten voor de vervangende Dienst zijn voor rekening van HockeyWerkt. De Deelnemer kan HockeyWerkt nimmer aansprakelijk houden voor schade of gevolgschade met betrekking tot het niet doorgaan van de Dienst. 

 

8.2 Onder reden voor geen doorgang Dienst, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan Dienst. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 8 deelnemers per Dienst. 

9.1. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan HockeyWerkt nadat Deelnemer hiervan op de hoogte is gesteld, Deelnemer uitsluiten van de verrichtingen waarvoor Deelnemer zich ingeschreven heeft. 
 

9.2 Deelnemer heeft het recht voor de overeenkomst schriftelijk (via mail) te ontbinden indien de resultaten niet aan haar verwachtingen voldoen. HockeyWerkt heeft dan nog de mogelijkheid om een poging te doen de resultaten en verwachtingen nader tot elkaar te brengen. Wanneer dat niet tot het gewenste resultaat leidt kan Deelnemer tot ontbinding overgaan. De ontbinding dient vóór de start van de dienst of vóór de volgende dienst aan HockeyWerkt gemeld te worden. 

 

9.2.1 Bij ontbinding gedurende reeks Dienst wordt per deelnemer de volgende bedragen gerestitueerd: 

– Na afname van 1 of 2 Dienst(en) wordt geen administratiekosten in rekening gebracht. Deelnamesom minus de genuttigde aantal Dienst(en) wordt gerestitueerd. 

– Na afname van 3 of meer dienst(en) wordt 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.  Dit bedrag wordt verrekend met de restitutie van de gehele deelnamesom.  

 
9.3. Indien de voor de uitvoering van de verrichtingen benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft HockeyWerkt het recht Deelnemer uit te sluitende uitvoering van de Dienst op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt. 
 

9.4. Bij opschorting onder dit artikel is HockeyWerkt niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting. 
 
9.5. Indien uit door de Deelnemer na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de Dienst redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de Dienst geeft dan zoals vastgelegd in de offerte, is HockeyWerkt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Artikel 7.2 is dan van overeenkomstige toepassing. 
 
9.6. HockeyWerkt kan elke levering van Diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer Deelnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van Deelnemer is ingediend, of indien Deelnemer zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

10.1. HockeyWerkt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, echter niet zonder Deelnemer daarvan op de hoogte te brengen. 
 
10.2. Indien Deelnemer een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen HockeyWerkt en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. 
 
11.2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. 
 
11.3. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is HockeyWerkt niet gebonden aan door Deelnemer bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door HockeyWerkt aangeboden overeenkomst. 
 
11.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Deelnemer. 
 
11.5. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen HockeyWerkt en Deelnemer ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. 
 
11.6. Deelnemer dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres, zo spoedig mogelijk door te geven aan HockeyWerkt. 
 
11.7. De door HockeyWerkt ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Deelnemer. 
 
11.8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

Players

Quick links